Ra mắt chuyên trang Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Ra mắt chuyên trang Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương
Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII – Provincial Innovation Index) được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Qua đó, cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Ra mắt chuyên trang Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. PII năm 2023 do Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố.
Tạichuyên trangPII sẽ cập nhật thông tin về điểm số xếp hạng của 63 tỉnh thành toàn quốc. Ngoài thứ hạng các tỉnh, độc giả có thể tìm kiếm thông tin chi tiết về các chỉ số cơ bản của từng tỉnh. Dự kiến lễ công bố sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2024.
Bộ chỉ số PII được xây dựng theo phương pháp của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII (80 chỉ số thành phần) nhưng để phù hợp với các địa phương chỉ cơ cấu 51 chỉ số. Qua đó từng địa phương có thể soi chiếu, điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh.
Trong giai đoạn thiết kế khung chỉ số và các chỉ số thành phần, có sự tham gia cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), sự phối hợp của các bộ, cơ quan đã xây dựng thành công các chỉ số cấp địa phương tại Việt Nam.
Trong nước hiện có một số bộ chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index) hay chuyển đổi số (DTI)…
Trên thế giới có Trung Quốc, Ấn Độ, Columbia, Mỹ và châu Âu cũng triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ áp dụng cách tiếp cận hệ thống dựa theo bộ chỉ số GII của WIPO.
Tại phiên họp đầu năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương, WIPO và các tổ chức liên quan xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và tổ chức đánh giá thử nghiệm tại một số địa phương. Việc thử nghiệm này nhằm đo lường năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng bộ với chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII của Việt Nam.Sau khi có kết quả thử nghiệm, từ năm 2023, việc xây dựng bộ chỉ số được triển khai trên toàn quốc.

Xem chuyên trangtại đây

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.